O Nás

Naša spoločnosť

Tak ako je tomu v prípade každého projektu, stála aj pri zrode našej firmy vízia, rozhodnutie a nato prvý krok. Textura bola založená dvomi priateľmi v roku 1980 s túžbou stať sa jednou z najväčších obchodných spoločností s textilom v Maďarsku. V dôsledku premeny trhového a celosvetového prostredia, ku ktorej medzitým došlo, sa spoločnosť, ktorá pôvodne obchodovala s módnymi odevnými materiálmi, preorientovala na obchod s textilnou metrážou pre pracovné odevy. Stabilita spoločnosti pretrvala desaťročia v časoch priaznivých i nepriaznivých. A tak sa sen nakoniec stal skutočnosťou.
Medzitým prišli ďalšie, ešte smelšie sny: o regionálnej expanzii a rozšíreniu pôsobnosti firmy po celej Európe. Naše ciele a trvalý rozvoj vyžadujú, aby mala spoločnosť stabilný operačný rámec, bezpečné finančné zázemie, lojálni a kompetentný personál a profesionálne vedenie. Vďaka tomu všetkému sa do roku 2000 podarilo dosiahnuť toho, že máme obchodných partnerov takmer vo všetkých krajinách Európy a naše vlastné sesterské spoločnosti začali svoju činnosť v Chorvátsku, Rumunsku a Českej republike, odkiaľ sú naše výrobky dodávané na ďalšie dva významné trhy, poľský a slovenský. Naša spoločnosť je natoľko významná, že ju možno označiť za najväčšieho dodávateľa textílií pre pracovné odevy v rámci strednej Európy .
Odhodlanie a životaschopnosť našej firmy dokladá skutočnosť, že sme sa krátko po svojom vzniku stali lídrom na trhu v Chorvátsku a Rumunsku, a o to isté sa samozrejme budeme snažiť aj u našich severných susedov.
Počas našej viac ako dvadsaťročnej histórie došlo vo svete k nespočetným zmenám. Padla železná opona, rozšíril sa spoločný trh a bola založená Európska únia. Čína sa stala nielen kľúčovým hráčom na svetových trhoch, ale tiež veľmocou v každom ohľade. Dokonca sme prešli niekoľkými menšími či väčšími svetovými finančnými krízami. Pri tom všetkom nestratila spoločnosť Textura zo zreteľa svoje ciele ani stabilitu; za všetkých okolností brala ohľady na potreby svojich zákazníkov a dokázala sa plynule prispôsobovať, rozvíjať a rozširovať.
Čerpáme silu z úspechov v minulosti a na základe odhodlania a odbornosti našich zamestnancov sa snažíme o to, aby sa naše ďalšie sny stali skutočnosťou.

Kvalita

Prečo je pre nás kvalita dôležitá?

“Pre spoločnosť Textura je kvalita dôležitá predovšetkým kvôli našim zákazníkom, ale aj kvôli nám samotným . Máme radi svojich zákazníkov a tiež svoje produkty; a práve z tohto dôvodu sme plne odhodlaný dodávať kvalitný tovar a služby. Otvorili sme vlastné sesterské spoločnosti v niekoľkých krajinách, aby sme svojim zákazníkom boli schopný poskytovať priame služby na najvyššej úrovni.
Ako to chápeme my, kvalita nie sú len produkty v bezchybnej kvalite, ale aj oddaný personál a odborné znalosti, ktoré Textura zhromaždila a ktoré už viac ako dve desaťročia odovzdáva ďalším generáciám zamestnancov .
Aby bolo možné v každom ohľade splniť naše vlastné očakávania i očakávania našich zákazníkov, sledujeme životný cyklus našich surovín od vlákna cez výrobu a následnú dopravu až k dodaniu našim zákazníkom. Spoločnosť preto pracuje len s vláknami a tkaninami bezchybnej kvality, ktoré sú priebežne kontrolované a testované .
Aby bolo možné zabezpečiť vynikajúcu kvalitu pri každej dodávke, využívame štandardizované postupy, ktoré neustále vyvíjame .
Naše materiály sú vyrábané v súlade s európskymi normami, ktoré je môžné zobraziť tu.

Jaké faktory ovlivňují kvalitu tkanin na výrobu pracovních oděvů?

V prípade tkanín pre výrobu pracovných odevov predstavuje kvalitu mnoho faktorov spoločne . Dôležitá je farebná stálosť, rovnako ako bezchybná konečná úprava, neporušený obal či preprava tovaru bez poškodenia .

Farva

Jedna z našich najdôležitejších úloh je udržiavať farebnú konzistenciu našich tkanín. Kľúčovým faktorom pre zabezpečenie farebnej konzistencie sú kontinuálne farbiace stroje. Naše textilné výrobky sú bez výnimky zafarbené iba na kontinuálnych farbiacich strojoch, čo zaručuje dokonalú farebnú konzistenciu v rámci jednej dodávky.
Náš systém obsahuje takmer 2000 farieb PANTONE TEXTILE. Z tohto dôvodu, a to bez ohľadu na ich podobnosť, sú dvom rolám rôznych farieb na sklade vždy priradené iné čísla tovaru, pretože sme schopný viesť záznamy až o 2000 farebných variantách daného produktu.

Farvy na objednávku

“Naši zákazníci sa na nás často obracajú s vlastnou farebnou koncepciou. V takom prípade, je samozrejme našou úlohou farbu nielen vytvoriť, ale tiež ju uchovať pre prípadné neskoršie použitie. Z tohto dôvodu môže byť aj o niekoľko rokov neskôr pripravená rýchlo a jednoducho tá istá farba. Po obdržaní druhej alebo následnej objednávky je možné z našich archívov okamžite získať presný farebný vzorec.

Balení

Prečo by sme kládli taký dôraz na bezchybnú výrobu našich produktov, keby sme riskovali ich znehodnotenie počas procesu prepravy?
Vzhľadom k presnému vývoji a štandardizácii procesu balenia, ako aj k podrobným pokynom ohľadom balenia odovzdaným našim partnerom, možno kvalitu spoločnosti Textura, na ktorú sú naši zákazníci zvyknutí, rozpoznať na diaľku.

Najdôležitejšie zásady ohľadom balenia a dopravných špecifikácií pre tkaniny:

Polyfilm
Je veľmi pevný a súčasne flexibilný a poskytuje ochranu tkaninám proti poškodeniu pri preprave.

Kartónový valecVďaka vnútornému priemeru 30 až 50 mm a hrúbkou steny 5 mm je možné ľahko pomocou pákovej tyče látku rolovať na strižnom stole, bez toho aby sa deformoval pod ťarchou materiálu.

Čiarový kód
Štítky s čiarovými kódmi poskytujú informácie potrebné pre identifikáciu valcov.

Ako sa tkaniny, ktoré dodávame, testujú?

  • Testy Innovatex pre testovanie zloženia a štruktúry materiálu
  • skúšky pevnosti (medza pevnosti v ťahu, štruktúrna pevnosť, sklz priadze pozdĺž stehu, atď.),
  • skúšky stálosti farby (svetlo, pranie, oder, potenie, čistiareň, sliny, atď.)
  • testy rozmerovej zmeny,
  • zmena povrchu a skúšky trvanlivosti (odolnosť v ohybe, nepriepustnosť voči vode, priepustnosť vzduchu, krčivosť, test žmolkovania, odolnosť proti opotrebeniu, atď.),
  • skúšky odolnosti proti plameňu
 • chemické testy (obsah kontaminantov, zakázané alergénne farbivá, konzervačné činidla, retardéry horenia, atď.)

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia je v záujme budúcich generácií, preto sa tejto úlohy musíme zhostiť my všetci. Rešpektovanie zásad ochrany životného prostredia v textilnom priemysle môže výrazne znížiť veľkosť ekologickej stopy zanechané továrňami. Od samého začiatku neustále pracujeme na stanoveniu negatívnych dopadov našej spoločnosti na životné prostredie a zavádzame osobitné opatrenia na ich zmiernenie.

Čo môže spoločnosť v textilnom priemysle urobiť pre to, aby znížila objem kontaminácie životného prostredia:

 • minimalizovať množstvo odpadových vôd (opätovné použitie, úprava),
 • zníženie znečistenia ovzdušia znížením emisií znečisťujúcich látok,
 • znížiť množstvo odpadu,
 • znížiť nepriame faktory zaťaženia (zníženie znečistenia vznikajúceho v dôsledku rôznych dopravných požiadavok a balenie),
 • minimalizovať hlukovú záťaž

Textúra kladie veľký dôraz na to, že spolupracuje iba s partnermi, ktorí sú držiteľmi hodnotenie Oeko-Tex. Táto nezávislá medzinárodná ratingová inštitúcia analyzuje tkaniny a vykonáva audity ich výrobného procesu.

Oblasti analýzy a auditu:

 • používanie nelegálnych materiálov,
 • použitie kontrolovaných dovolených materiálov,
 • analýza známych škodlivých látok,
 • kontrola ďalších aspektov s dopadom na ľudské zdravie.

Textilná ekológia

Textilná ekológia sa zaoberá štyrmi oblasťami. Jedná sa o výrobu, ľudské vplyvy, kvalitu použitia tkaniny a nakladanie s odpadmi.

 • V oblasti výroby sa posudzuje, aké dôsledky má výroba textílií a odevov na životné prostredie a ľudí. To zahŕňa bezpečnosť na pracovisku, energetickú účinnosť, ale aj hluk a expozíciu voči prachu.
 • Podoblasť ľudskej ekológie sa zameriava na človeka a skúma, aké dopady na neho majú tkaniny a materiály použité na ich výrobu.
 • Kvalita použitia tkaniny hodnotí, aké dopady na životné prostredie má pranie, čistenie a konzervácia látok .
 • Oblasť nakladania s odpadmi na konci procesu sa zaoberá problematikou, ako možno tkaniny likvidovať alebo recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu .

Spoločenská zodpovednosť firmy

 • Oblasť Spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR – Corporate Social Responsibility) existuje asi od roku 1960. V tejto dobe začínali spoločnosti identifikovať zainteresované subjekty, na ktoré mala ich činnosť vplyv, a samy tieto vplyvy vysvetľovať.
 • Spoločnosť Textura sa prejavuje ako zodpovedný podnik a neustále venuje pozornosť a vynakladá úsilie na zladenie záujmov našich zákazníkov, zamestnancov, obchodných partnerov a životného prostredia. Naša spoločenská zodpovednosť firmy zahŕňa nasledujúce oblasti:
 • Štatutárna zhoda. Naša firma má svoje vlastné pobočky v niekoľkých krajinách, zákazníkov a obchodných partnerov v niekoľkých desiatkach krajín. Naša činnosť je v súlade s medzinárodnými i miestnymi zákonmi, a tak očakávame, že ich budú dodržiavať aj naši partneri. Najdôležitejšími zákonnými oblasťami sú obchodné zákony, zákonník práce, zákon na ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť, rovnako ako písané aj nepísané pravidlá podnikateľskej etiky.
 • Pracovníci spoločnosti Textura pochádzajú z rôznych krajín a rôznych kultúrnych a jazykových oblastí. Táto rozmanitosť prináša jedinečné hodnoty a pohľady do života našej spoločnosti. To je spojené pod hlavičkou spoločných cieľov a naša spoločnosť tak získava jedinečný charakter.
 • Veríme v princíp rovnakého zaobchádzania. V našej spoločnosti nedochádza k diskriminácii na základe rasy, pohlavia, rodinného stavu alebo náboženstva.
 • Najväčšou hodnotou našej spoločnosti sú jej zamestnanci. Všetci naši zamestnanci majú jasný popis pracovnej pozície a poznajú a chápu ciele svojej práce. K ich vývoju slúžia školenia individuálne prispôsobené jednotlivým kariérnym pozíciám a priebežná spätná väzba.
 • V spoločnosti Textura nechávame dvere otvorené, ale sme tiež pre otvorenú komunikáciu v rámci nášho personálu. Systém videokonferencií umožňuje komunikáciu medzi sesterskými spoločnosťami; v dôsledku toho tiež klesol počet obchodných ciest, čo má za následok menšiu ekologickú stopu pre spoločnosť.
 • Neustále podnikáme kroky k ochrane životného prostredia. Medzi najdôležitejšie oblasti, na ktoré sa sústredíme, patrí:
  • použitie recyklovaného papiera
  • recyklácia papiera
  • recyklácia PET
  • osvetlenie s pohybovými čidlami
  • používanie svietidiel na úsporu energie
  • používanie energeticky úsporných počítačov
  • ekologicky šetrné dopravné prostriedky vybavené modernými motormi
  • podpora dochádzania hromadnou dopravou a zdieľania automobilov
  • zníženie počtu služobných ciest
 • Pri výbere dodávateľov dbáme na to, aby zastávali rovnaké hodnoty. Pri obchodovaní s nimi sa v každom ohľade riadime zásadami poctivého konania a dlhodobej spolupráce. Vždy svojim obchodným veriteľom platíme včas.

Textura proti detskej práci

Podľa odhadu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) vo svete pracuje takmer 215 miliónov detí vo veku 5 až 17 rokov. 115 miliónov z nich vykonáva nebezpečnú prácu (údaje z roku 2013).
Je nemožné presne povedať, koľko detí v súčasnosti pracuje v rôznych prevádzkach na výrobu a spracovanie textilu, ale naša spoločnosť čo najrozhodnejšie odsudzuje vykorisťovanie detí, preto pracujeme výhradne s dodávateľmi, ktorý sa zmluvne zaviažu, že budú zamestnávať iba zákonu zodpovedajúce pracovné sily, dodržovanie tejto povinnosti naši spolupracovníci kontrolujú ako súčasť procesu manažmentu kvality.