Zásady ochrany osobních údajů společnosti Textura

Kontaktní údaje společnosti Textura Zrt., jakožto správce osobních údajů

Adresa: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter u. 10-12.
Telefon: +36 1 2514 063
e-mail: info@textura.hu

Žádost o obecné informace, nebo připomínku ke konkrétním údajům, dotaz, nebo žádost můžete podat na výše uvedených kontaktech.

Datum vypracování zásad zpracování osobních údajů: 24. 04. 2018
Nejbližší kontrola zásad zpracování osobních údajů: 04.2019

I. Úvod

Společnost Textura při výkonu své činnosti nutně pracuje s daty, část kterých je pokládána za osobní údaje. Takovéto údaje mohou být údaje klientů, údaje kontaktních osob, údaje dodavatelů, údaje zaměstnanců, dále údaje všech osob, se kterými přišla společnost Textura do styku během výkonu své obchodní činnosti a jejich údaje jsou nutné pro spolupráci.
Tento dokument popisuje způsob získávání, používání, uložení údajů, s cílem vyhovět tak interním firemním předpisům a příslušným zákonům.

II. Zásady zpracování osobních údajů

 • Společnost zpracovává osobní údaje, které jsou v držení společnosti, v souladu se zákonem, transparentním způsobem.
 • Shromažďování údajů je prováděno za konkrétním a legitimním účelem.
 • Uchovávané údaje jsou limitovány a odpovídají deklarovaným účelům.
 • Společnost se snaží se o přesnost údajů, neaktuální, nepřesné údaje opraví nebo vymaže
 • Osobní údaje jsou uloženy bezpečným způsobem, jiné organizace nebo osoby k nim nemají přístup.
 • Společnost Textura neprovádí mechanizované, automatizované, na profilování založené rozhodování, bez jakéhokoliv lidského zásahu.

III. Právní základ shromažďování a uchovávání osobních údajů společností Textura

Shromažďování a uchovávání osobních údajů, s odvoláním se na bod 6. zákona GDPR, má čtyři právní základy.
1. Souhlas. Svolení ke shromažďování a uchovávání osobních údajů dává subjekt údajů za účelem vytvoření, udržování a rozvoje společné obchodní činnosti.
2. Smlouva Shromažďování a uchovávání osobních údajů je nutné z důvodu smluvní povinností mezi společností Textura a jejím obchodním partnerem, jejíž plnění není možné bez znalosti osobních údajů.
3. Dodržení zákonné povinnosti Držení a uchovávání určitého okruhu údajů je nutné z důvodu dodržení zákonné povinnosti, například příslušných daňových nebo obchodních zákonů.
4. Oprávněné zájmy. Zpracování osobních údajů v situacích, kdy obchodní partneři mohou zpracování údajů očekávat, nebo tento fakt není pro ně překvapením a má na důvěrnost osobních údajů jen minimální vliv.

IV. Práva soukromých aktérů, týkajících se jejich osobních údajů

1. Právo na informace. Každá osoba má právo být informována o tom, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou o ní uloženy a jaké právní základy má uložení osobních údajů. Informace musí být uvedeny srozumitelným a jednoznačným způsobem, musí být poskytovány bezplatně a v přiměřené lhůtě.

2. Právo přístupu. Každá osoba, jejíž osobní údaje společnost Textura zpracovává a ukládá, má právo nahlédnout do údajů, respektive přesvědčit se o legitimnosti účelu zpracování údajů. Dále můžete jednou zdarma požádat o kopii osobních údajů. V případě požádání o větší počet kopií osobních údajů může společnost Textura požadovat finanční protislužbu, v míře odpovídající vynaložené administrativní práci.

Společnost Textura splní požadavek ohledně práva na přístup nejpozději do 1 měsíce. Pokud jsou osobní údaje do takové míry mnohostranné a rozvětvené, že jejich shromáždění a kopírování nelze očekávat v této lhůtě, lhůta vyhovění požadavku se prodlužuje na 2 měsíce.

3. Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo v případě potřeby opravit nebo doplnit osobní údaje, které se ho týkají. Tento požadavek je možné nahlásit i ústně nebo písemně. Pro opravu nebo doplnění osobních údajů je k dispozici lhůta 1 měsíc.

4. Právo na výmaz. Toto právo, nazývané také právo být zapomenut znamená, že soukromá osoba může požádat o definitivní vymazání svých osobních údajů. Žádost může být podána ústně i písemně, společnost Textura na žádost reaguje do lhůty 1 měsíce.

Bod 17. zákona GDPR přesně upravuje toto právo, které není absolutní a v některých případech je možno žádost odmítnout. Žádost o vymazání údajů může být podána v následujících případech

 • Původní právní základ shromažďování a uchovávání osobních údajů již neexistuje.
 • Osobní údaje byly uloženy za účelem přímého marketingu a soukromá osoba nedal k použití na tento účel svolení.
 • Údaje byly získány nelegálním způsobem.

Žádost o vymazání údajů může být odmítnuta v následujících případech

 • Pokud je to nezbytné pro výkon svobody projevu
 • Pokud je to nutné pro dodržení zákona
 • Pokud je uložení a archivace dat nutná ve veřejném zájmu.

5. Právo k pozastavení používání osobních údajů. V tomto případě dá soukromá osoba svolení k uložení údajů, ne však k jejich aktivnímu použití. Žádost může být podána ústně i písemně a správce údajů na žádost reaguje do lhůty 1 měsíce. Praktická realizace závisí na typu osobního údaje, ale ve všech případech jeho dostupnost a aktivní využití zaniká.

Správce údajů může údaje používat i navzdory žádosti, pokud

 • jsou údaje nutné pro právní, soudní řízení
 • jsou údaje nutné pro ochranu práv jiných osob
 • údaje slouží mimořádnému veřejnému zájmu.

6. Právo na přenositelnost údajů. Soukromá osoba může požádat o kopii vlastních osobních údajů, jejich přenositelnost za účelem vlastního použití. Údaje jsou předány v široce používaném formátu, vhodném k načítání, jako například csv nebo txt. Vyžádání údajů je bezplatné, maximální lhůta vydání je 1 měsíc.

V. Zabezpečení osobních údajů

Společnost Textura používá nejmodernější informatická řešení. Servery společnosti používají platformu Azure a jsou provozovány s nejvyššími požadavky na zabezpečení systému.
Pracovní stanice používají nejnovější verze Windows, počítače pracují v systému doménových jmen s jednotnými bezpečnostními požadavky. Pro vstup do systému je nutné jedinečné uživatelské heslo.
CRM systém pro nás poskytl jeden z předních světových poskytovatelů služby, společnost Zoho. Celý systém běží na serverech společnosti Zoho, služba je poskytována na bázi cloud computingu. Pro vstup do systému je nutné uživatelské heslo. Uživatelům jsou přiděleny role a mají přístup jenom k minimálním nutným, pro ně relevantním údajům. Kopírování nebo vymazání údajů není možné, k těmto úkonům je oprávněn pouze správce údajů.
Osobní údaje nikdy nevydáváme třetím osobám.
Informatické systémy společnosti Textura odpovídají požadavkům, definovaným v bodě 5/1/f zákona GDPR, to znamená, že poskytují přiměřenou ochranu proti nelegálnímu přístupu k osobním údajům a jejich zpracování, jakož i proti poškození a zničení údajů.
Naši kolegové se průběžně doškolují v oblasti bezpečnosti informací.

VI. Inspektor ochrany údajů

Zákon GDPR jasně stanovuje případy, kdy je nutné jmenovat inspektora ochrany údajů. Jsou to následující případy

 • orgány veřejné moci
 • výkon činnosti si vyžaduje početné, pravidelné a systematicky prováděné monitorování soukromých osob
 • výkon činnosti si vyžaduje spravování velkého množství údajů chráněných osob.

Na základě výše uvedeného společnost Textura není povinna jmenovat a ani nejmenuje inspektora ochrany údajů.

VII. Porušení zabezpečení

Všechny případy, které vedou k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, zákon GDPR nazývá porušením zabezpečení.

V případě porušení zabezpečení zákon GDPR ukládá povinnost nahlásit incident úřadům. Nahlášení musí být provedeno do lhůty 72 hodin. V případě, že je charakter incidentu tak vážný, že mohou být poškozeny základní práva a svobody, je nutné případ oznámit i subjektu údajů.

O incidentech porušení zabezpečení vede společnost Textura deník.

VIII. Zpracování souborů cookies

1. Fakt zpracování údajů, okruh zpracovaných údajů: Jedinečný identifikátor, datum, lhůty

2. Okruh subjektů údajů: Každý subjekt údajů, který navštíví webovou stránku.

3. Účel zpracování údajů: Identifikace a monitorování uživatelů.

4. Doba trvání zpracování údajů, lhůta vymazání údajů:

Typy souborů cookies
Cookies relace (session)
Stálé nebo uložené cookies
Právní základ zpracování údajů
Odstavec (3) § 13/A zákonu číslo CVIII. z roku 2001 Zákon o elektronických obchodních službách a o některých otázkách týkajících se informační společnosti (Zák. o elektron. obch.)
Doba trvání zpracování údajů
Období trvající do konce dané relace návštěvníka
do vymazání dotčené, maximálně 30 dní
Rozsah zpracovaných údajů
connect.sid

5. Případní zpracovatelé údajů, oprávnění seznámit se s údaji: Používáním cookies správce údajů neprovádí zpracování osobních údajů.

6. Popis práv subjektů údajů, týkajících se zpracování údajů: Subjekt údajů má možnost vymazat cookies v menu prohlížeče Nástroje/Nastavení, obvykle v nastavení bodu menu Ochrana údajů.

7. Právní základ zpracování údajů: Není nutný souhlas subjektu údajů, pokud výhradním účelem používání cookies je odesílání oznámení prostřednictvím elektronické telekomunikační sítě, nebo jsou bezpodmínečně nutné pro poskytovatele služby k poskytování služby týkající se informační společnosti, kterou předplatitel nebo uživatel výslovně požaduje.

IX. Google Ads (Adwords) měření konverzí

1. Správce údajů používá online reklamní program „Google Ads (Adwords)”, dále v rámci tohoto programu používá službu Google – měření konverzí . Měření konverzí Google je analytická služba Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Když Uživatel navštíví webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, na jeho počítač bude uložen soubor cookies, nutný pro měření konverzí. Platnost těchto cookies je omezená a neobsahují žádné osobní údaje, takže jejich prostřednictvím nelze Uživatele identifikovat.

3. Pokud Uživatel prohlíží webovou stránku během platnosti cookies, Google a správce údajů mohou vidět, že Uživatel klikl na reklamu.

4. Každý klient Google Ads (Adwords) dostane jiný soubor cookies, a tak tyto soubory není možné sledovat prostřednictvím webových stránek klientů Ads (Adwords).

5. Informace, generované měřením konverzí pomocí cookies, slouží k vypracovávání statistik pro klienty, kteří si zvolili měření konverzí Ads (Adwords). Klienti takto získávají informace o počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byly přesměrování na stránku s kódem na měření konverzí. Nezískají však informace vhodné k identifikaci kteréhokoliv uživatele.

6. Pokud se nechcete účastnit měření konverzí, můžete ho odmítnout tak, že v prohlížeči zakážete možnost ukládání souborů cookies. Pak už nebudete účinkovat ve statistice měření konverzí.

7. Další informace jakož i Prohlášení Google o ochraně osobních údajů jsou dostupné na stránce:  www.google.de/policies/privacy/

X. Používání Google Analytics

1. Tato webová stránka používá aplikaci Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („společnost Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies”, textové soubory, které ukládá na počítač a tak pomáhá analyzovat používání webových stránek navštívených Uživatelem.

2. Informace, týkající se webové stránky používané Uživatelem, generované cookies, jsou zpravidla odeslány a uloženy na jeden ze serverů Google v USA. Aktivováním anonymizace IP na webové stránce společnost Google předem zkrátí IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

3. Jen ve výjimečných případech je přenášena celá IP adresa na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Gogle tyto informace na to, aby mohl analyzovat používání webových stránek Uživatelem a poskytovat provozovateli webové stránky další hlášení, spojená s aktivitou webové stránky a další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

4. IP adresa přenesená prohlížečem Uživatele v rámci služby Google Analytics není slučována s jinými údaji společnosti Google. Uložení souborů cookies může Uživatel zabránit vhodným nastavením prohlížeče, upozorňujeme však, že v tomto případě se může stát, že některé funkce této webové stránky nebudou plně použitelné. Zaznamenávání a zpracování údajů – vygenerovaných souborem cookie, vztahujících se na používání webových stránek Uživatelem (včetně IP adresy) – společností Google může Uživatel zabránit tím, že si stáhne a nainstaluje modul plug-in prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

XI. Využívaní zpracovatelé

Poskytovatel hostingu

1. Činnost vykonávaná zpracovatelem údajů: Poskytování hostingu

2. Název a kontaktní údaje zpracovatele údajů:

 • Bábelhal Webstudio Kft.
 • Sídlo: 8360 Keszthely, Honvéd u. 17/2.
 • E-mail: info@babelhal.hu
 • Telefonní číslo: +36 83/777-603

3. Fakt zpracování údajů, okruh zpracovaných údajů: Všechny osobní údaje zadané subjektem údajů.

4. Okruh subjektů údajů: Všichni uživatelé webové stránky.

5. Účel zpracování údajů: Dostupnost a funkčnost webové stránky.

6. Doba trvání zpracování údajů, lhůta vymazání údajů: Doba trvání zpracování údajů je do ukončení smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a poskytovatelem hostingu, nebo do žádosti o vymazání, podané subjektem údajů poskytovateli hostingu.

7. Právní základ zpracování údajů: body c) a f) odstavce (1) článku 6, respektive odstavec (3) § 13/A zákonu číslo CVIII. z roku 2001 Zákon o elektronických obchodních službách a o některých otázkách týkajících se informační společnosti.

Budapest, 09 noiembrie 2018